Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

„Studia Pelplińskie” są wydawane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie wraz z Wydawnictwem „Bernardinum”. Periodyk pelpliński jest rocznikiem prezentującym artykuły z dziedziny humanistycznych, z szczególnym uwzględnieniem teologii, filozofii i historii. Zamiarem Wydawców jak też promowanie opracowań naukowych dotyczących Pomorza oraz aktywne włączenie się w nurt odnowy posoborowej Kościoła.

Artykuły do poszczególnych roczników należy składać do końca czerwca danego roku.

Proces recenzowania artykułów

Przesłane teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu:

 • Zgodność tytułu z treścią.
 • Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.
 • Merytoryczna wartość pracy.
 • Właściwe ujęcie struktury pracy.
 • Poprawność stosowanej terminologii naukowej.
 • Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.
 • Poprawność cytowania literatury.
 • Zdatność artykułu do druku.

Kryteria oceny znajdują się na stornie internetowej. Zeskanowany wzór recenzji znajduje się w załączeniu.

Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejności o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, jak też o wskazówkach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zakończeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia artykułu na stronie internetowej „Studiów Pelplińskich”.

Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych książek. Książki polskojęzyczne nie mogą być starsze niż 2 lata od roku wydania „Studiów Pelplińskich”. Książki zaś obcojęzyczne nie starsze niż 4 lata.


Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”

Redakcja „Studiów Pelplińskich” przeciwstawiając się „ghostwriting” oraz „guest autorship” wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt do Redakcji. Wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych. W oświadczeniu skierowanym do autorów po przyjęciu tekstu wymaga się informacji co do źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.


Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja „Studiów Pelplińskich” informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.


Wymagania tekstowe
Przesłany do redakcji tekst powinien spełniać następujące kryteria:

 • Tekst zapisany w jednym z następujących formatów: *.doc, *docx lub RTF.
 • Objętość teksu nie przekracza 15 stron formatu A4 (30000 znaków).

Wymagania co do czcionki i akapitu

 • Czcionka Times New Roman o wielkości 12; odstęp 1,5 wiersza bez wcięć i przenoszenia wyrazów; akapity zaznaczone enterem; brak wyróżnień w tekście; wszystkie marginesy w wielkości 2 cm.

Zawartość kompletnego tekstu przesłanego Redakcji:

 • Tekst zawiera następujące załączniki w języku polskim i angielskim: streszczenie (w języku polskim: ok. 800 znaków ze spacjami; w języku angielskim: ok. 1500 znaków ze spacjami), tytuł oraz alfabetycznie uporządkowane słowa kluczowe (nie więcej niż 10).
 • Nota biograficzna o autorze zawierająca następujące elementy: imię i nazwisko, rok urodzenia, tytuł naukowy, stanowisko i afiliacja, adres do korespondencji, e-mail. nr ORCID

Zapis bibliografii i przypisów

Odwołania do literatury winny znajdować się w przypisach dolnych sporządzonych metodą przecinkową. Przy pierwszym odwołaniu się do danej publikacji stosować pełny zapis bibliograficzny. W następnych cytowaniach tej samej publikacji należy zastosować zapis skrócony. Na końcu artykułu zamieścić załącznikowy spis literatury.


Sposób cytowania najczęściej stosowanych rodzajów publikacji:

 • Książki: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w dziele zbiorowym: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak: „w:”, tytuł dzieła zbiorowego kursywą, skrót: „red.”, inicjał i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, zeszyt lub numer, zakres stronicowy.
 • Materiały internetowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, link do strony internetowej, data dostępu.
 • W zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, tejże, dz. cyt.

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w kwestii sposobu cytowania prosimy o kontakt z Redakcją.

Zachęcamy do publikacji w „Studiach Pelplińskich”.

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do „Studiów Pelplińskich 2022” upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

e-mail: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102Articles and reviews for Pelplin Studies 2022 should be send before June 30, 2023.

Texts for publication should be sent to:

Redakcja „Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin

email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl
tel. 58 536 5102

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH